همکاران ما

پزشکان اتیه روشن را بشناسید
الهام یعقوبی

الهام یعقوبی

تخصص : مشاور و روانشناس کودک و نوجوان و نوروتراپ

دکتر نورمحمد رضایی

دکتر نورمحمد رضایی

تخصص : متخصص روان شناسی تربیتی (Ph.D)، روان سنجی (M.A)، روان شناسی عمومی (B.A)

دکتر علی محمد رضایی

دکتر علی محمد رضایی

تخصص : متخصص روان شناسی تربیتی (Ph.D) روان سنجی (M.A) روان شناسی بالینی (B.A)

فاطمه خوشدل

فاطمه خوشدل

تخصص : مشاور و روانشناس