تجهیزات کلینیک روانشناسی اتیه روشن

کلینیک روانشناسی اتیه ، مشاوره حضوری ، مشاوره انلاین ، مشاوره تلفنی
نوروفیدبک

نوروفیدبک

بیوفیدبک

بیوفیدبک

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (tDCS)

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای (tDCS)

ابزارهای جامع ارزیابی و ارتقاء کارکردهای شناختی

ابزارهای جامع ارزیابی و ارتقاء کارکردهای شناختی

تست های استاندارد جهانی (آزمون های روان شناختی)

تست های استاندارد جهانی (آزمون های روان شناختی)